Bỏ qua Navigation

Dự án ERASMUS + LMPT

« Đào tạo Đại học, Thạc sĩ chương trình mở và từ xa chuyên ngành Phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam, Trung Quốc và Kyrgyzstan »

Số: 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP

Dự án được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về phát triển du lịch bền vững ở Trung Quốc, Kyrgyzstan và Việt Nam. Mặc dù có sự suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng du lịch vẫn là một ngành có sự tăng trưởng bền vững, góp phần đa dạng hoá nền kinh tế quốc gia với sự xuất hiện của các điểm đến mới.

Chuyên mục
Chương trình đào tạo suốt đời (Longlife learning)
Thạc sĩ quản lý du lịch bền vững (Master sustainable tourism management)
Cử nhân kinh tế và quản lý du lịch (Bachelor economics and tourism management)